شکست و پیروزی اجزاء تفکیک ناپذیر مبارزه هستند ، در میادین مختلفی که گروه ها یا افراد به رویارویی برای به دست آوردن موفقیت می پردازند، شاهد تلاش های طرفین برای انجام بهترین اجرا و به دست آوردن پیروزی نهایی هستیم.

ورزش، به ویژه فوتبال نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست ، پیروزی و شکست در این عرصه شاید بازتابی به مراتب قدرتمندتراز دیگر فعالیت های رقابتی داشته باشد. امابا تمام این ویژگی ها، شکست هاو پیروزی ها مدت زمان زیادی در اذهان نمی ماند مگر این که بسیار به یادماندنی باشند. ولی عناصری درمیادین ورزشی هستند که برای همیشه درذهن جای دارند.حفظ حرمت ها، بی حرمتی ها، احترام ها و بزرگ منشی ها و قهرمانان و پهلوانان ، آن هایی که عوامل اصلی ایجاد پیروزی و شکست هستند ، این ها اجزایی هستند که برای تمامی لحظات در خاطره های جامعه ورزش می مانند. (ادامه مطلب…)

LinkedInFacebookTwitterGoogle+DiggEmail