معمولاً در کشور ما وقتی در راس یک مجموعه تغییر و تـحـولاتـی صـورت مـی‌گـیـرد، در زیـرمـجـموعه آن هم شاهد تغییرات هستیم، شاید به همین خاطر است که از وقتی براتی از کارخانه ذوب‌آهن رفته و سعد محمدی جــای اورا گــرفـتــه، زمـزمـه‌هـا و شـایـعـات فـراوانـی در خـصــوص کـنــار رفتـن ابـراهیمـی از مـدیـریـت بـاشگـاه ذوب‌آهـن بـه گـوش مـی‌رسـد؛ تغییراتی که احتمالاً با تمام شدن لیگ برتر فوتبال و با مشخص شدن تکلیف تیم، اجرایی خواهد شد. در میان تمام نام‌هایی که برای جانشینی ابراهیمی شنیده می‌شود، یک اسم وجود دارد کـه در ایـن سـه چـهـار سـال تـقـریـبـاً هـمـیـشـه بـه عـنـوان کاندیدای مدیریت در ذوب‌آهن مطرح می‌شود ولی در حـد همـان کـانـدیـدا بـاقـی مـی‌مـانـد. بـا سعید آذری در خصـوص ایـن شـایعـات و وضعیـت ذوب‌آهـن گفتگو کردیم… (ادامه مطلب…)

LinkedInFacebookTwitterGoogle+DiggEmail