باز هم تنور انتخابات داغ شد و باز هم تبلیغات همه مردان رئیس جمهور توجه مردم کشور عزیزمان را به خود معطوف کرد.
مناظره ها، شعارهای انتخاباتی ، برگزاری همایش های عمومی و خصوصی ، سفر به مراکز استان ها و بعضاً شهرهای کوچک تر، همگی نشان از برنامه وسیع تبلیغاتی و انتخاباتی هشت مرد رئیس جمهوری دارد ، کسانی که از صافی شورای نگهبان ردشده و صلاحیت آنان مورد تایید قرار گرفته است.

از تغییر روش مناظرات که بگذریم ، تنها مساله مهم و اجتماعی که دارای گستردگی ویژ ه ای نیز می باشد و از آن در برنامه های ارائه شده کاندیداها خبری نیست، مساله ورزش و جوانان است. این درست که آقایان هرکدام شخص نسبتاً معروفی از جامعه ورزش را به عنوان رئیس ستاد ورزش خود معرفی نموده اند، ولی در حقیقت باز هم  گمان می رود که همان راه ۸۶ساله قبلی را باید طی کنیم و این بار هم شاهد این باشیم که یک سیاسی دیگر سکان وزرات خانه تازه تاسیس ورزش را به دست بگیرد و روز ازنو روزی از نو! (ادامه مطلب…)

LinkedInFacebookTwitterGoogle+DiggEmail