سعید آذری در گفتگو با نصف جهان: قرار شود بیایم شرط دارم

معمولاً در کشور ما وقتی در راس یک مجموعه تغییر و تـحـولاتـی صـورت مـی‌گـیـرد، در زیـرمـجـموعه آن هم شاهد تغییرات هستیم، شاید به همین خاطر است که از وقتی براتی از کارخانه ذوب‌آهن رفته و سعد محمدی جــای اورا گــرفـتــه، زمـزمـه‌هـا و شـایـعـات فـراوانـی در خـصــوص کـنــار رفتـن ابـراهیمـی از مـدیـریـت بـاشگـاه ذوب‌آهـن بـه گـوش مـی‌رسـد؛ تغییراتی که احتمالاً با تمام شدن لیگ برتر فوتبال و با مشخص شدن تکلیف تیم، اجرایی خواهد شد. در میان تمام نام‌هایی که برای جانشینی ابراهیمی شنیده می‌شود، یک اسم وجود دارد کـه در ایـن سـه چـهـار سـال تـقـریـبـاً هـمـیـشـه بـه عـنـوان کاندیدای مدیریت در ذوب‌آهن مطرح می‌شود ولی در حـد همـان کـانـدیـدا بـاقـی مـی‌مـانـد. بـا سعید آذری در خصـوص ایـن شـایعـات و وضعیـت ذوب‌آهـن گفتگو کردیم…

چه خبرآقای آذری،کم‌پیدا شده‌اید؟

نه، ما که همیشه آماده سرخط هستیم.

یعنی چی؟

شمـا نوشته بودید آذری همیشه آماده سرخط نشسته! دقیقاً یادم هست. حدود یک ماه پیش نوشته بودید.  ‌

خب مگر بد است که همیشه آماده سرخط باشید.

آره بد است، این برای آنهایی خوب است که عشق میز و صنـدلـی و مـدیـریـت دارنـد نـه من که در اوج اقتدار از مدیریت کنار کشیدم.  ‌

هنوز هم بعد از چهار سال این سئوال مطرح می‌شود که چرا آذری آن زمان کنارکشید؟

یعنـی شمـا نمـی دانیـد؟ خودتان را کارشناس می‌دانید ولی نمی‌دانید چرا من کنار کشیدم؟ من بخاطر معرفت کنار رفتم.

ولـی از کنـاره‌گیـری نـاگهانی شما تعبیرهای دیگری شد.  ‌

بلـه، مـوضـوع را سیـاسـی کـردنـد ولی هیچکدام از این چیزهایی که گفتند و نوشتند، صحت نداشت. من فقط بخاطر رفاقت کنارکشیدم، چون آن هیئت‌مدیره هفت ســال بــرای ذوب آهـن زحمـت کشیـده بـود ولـی شمـا رسـانـه‌هـا هـیـچـکـدام بـه ایـن مـوضـوع اشـاره نـکـردید. هیچکدام حمایتی از ما نکردید.

ولی بعد از آمدن آقای بابایی، در همین نصف‌جهان مـطلبی بلند بالا خطاب به بابایی نوشتیم و از ایشان خواستیم که از شما و باشگاه حمایت کنند آنهم در شرایطی که ذوب‌آهن چند تیم آسیایی داشت.  ‌

بله، ولی با خود من حرف نزدید. من که رفتم، شما هم رفتید سراغ آنهایی که به جای من آمده بودند. خدا را شکر بعد از چهار سال همه چیز مشخص شد. مشخص شـد کـه مـدیـریـت کـردن کـار هرکسی نیست حتی اگر میلیاردها تومان پول داشته باشیم.

منظورتان تیم مدیریتی‌است که بعد از شما روی کار آمد؟

آنها خوب درو کردند. آنها روی اسب زین شده نشستند و با سرعت تاختند، اینقدر سریع که نفهمیدند به کجا می‌روند.

خـب زمـان شمـا هـم پـول بـود. شمـا هـم از حمـایت کارخانه و هیئت مدیره بهره‌مند بودید.  ‌

نه، نه. زمان من اینطوری نبود. من درسخت ترین شرایط و بـا کمترین پول، باشگاه را نگه داشتم. من، مدیریتِ هزینه کردم. با تلاش یک مجموعه موفق توانستیم تمام کم وکسری‌ها را جبران کنیم.  ‌

الان فکـر مـی‌کنید چرا ذوب‌آهن به این حال و روز افتاده؟ چون حداقل تا دو فصل بعد از رفتن شما هم این باشگاه شرایط خوبی داشت.

ذوب‌آهن را کسانی به این حال و روز انداختند که در تهران و اصفهان جلسه گذاشتند تا این باشگاه را به زمین بـزننـد. همـان هـایـی کـه بـرای فـوتبـال اصفهـان سنـاریو نـوشتنـد. یـک سـری آدم‌هـای سیـاسـی دسـت به دست تهـرانـی‌هـا جلـوی پیشـرفـت ایـن بـاشگاه را گرفتند. ما بـرنـامـه جامع برای پیشرفت ذوب‌آهن داشتیم. برنامه جــامــع ســه ســالـه سـوم کـه وقتـی مـن آنجـا بـودم کلیـد خـــورده بــود ولــی مـتــأسـفــانــه نـگــذاشـتـنــد مــا ایــن راه را ادامه بدهیم.

یعنی شما هم مثل ابراهیمی معتقدید مشکلات باشگاه فقط بخاطر بی‌پولی بود؟

نـه. بـی پـولـی بهـانـه  است. باشگاه، مدیریت صحیحی می‌خواهد که آقایان بلد نبودند. اول فصل همه جا در بوق وکرنا کردند که ما پول نداریم و بازیکنان را فراری دادند و الا می‌توانستند بازیکنان بهتری هم جذب کنند. نـگـــرفـتـــن بـــازیـکـنـــان خــوب را بــا بــی‌پــولــی تــوجـیــه کردند.  ‌

خیلـی‌هـا مـی‌گفتنـد شمـا در پیـوستن بازیکنانی مثل صادقی و خلعتبری و طالبی به سپاهان نقش اصلی را ایفا کردید.

ایــن شـایعـات را همـان‌هـایـی درآوردنـد کـه نتـوانستنـد بازیکن خوب بگیرند و می‌خواستند کم‌کاری خود را گـردن من بیندازند. فصل که تمام شد، همه باشگاه‌ها بـازیـکـنـان ذوب را می‌خواستند. خب معلوم است که وقتی یک بازیکن سه‌چهار برابر بیشتر از آن چیزی که از باشگاه خود می‌گیرد از باشگاه‌های دیگر پیشنهاد دارد، نـمــی‌مــانــد. در ثــانـی مـن اصـلاً در شـأن و شـخـصـیـت خودم نمی بینم که به یک بازیکن بگویم بیا برو فلان باشگاه.

شـنـیــدیــم بــرای بــرگـشتـن دوبـاره شمـا بـه بـاشگـاه صحبت هایی شده.  ‌

به هیچ عنوان. هیچ صحبتی با من نشده. من نمی خواهم در این فضا درگیر بشوم و بعد وقتی نتیجه نگرفتند، من را مستمسک قرار بدهند و بگویند تو اوضاع را خراب کردی.  ‌

شـمـا کـه مـعـتـقدید بهترین مدیریت را در ذوب‌آهن داشته‌اید، پس چطور می‌گویید هیچکس باشما برای اینکه دوباره برگردید صحبت نکرده؟

قبل از اینکه آقای ابراهیمی را انتخاب کنند، با من جلسه گذاشتند. به توافق رسیدیم و کار هم تمام شده بود ولی  مـدیـر عـامـل وقـت کـارخـانـه ذوب آهن مخالفت کرد. می‌خواستند توپ را در زمین استانداری بیندازند ولی من با آقای ذاکر جلسه گذاشتم و فهمیدم که  چه خبر است.   ‌

حالا اگر قرار باشد دوباره برگردید، چطور؟

آن وقت شرط و شروطی دارم.

البته شما در نساجی و استیل‌آذین هم یک دوره تجربه مدیریتی ناموفق دارید. ‌

بـه نظـر خـودم کـه در نسـاجـی عملکـرد خـوبی داشتم. نسـاجـی در آن فصلی که من بودم، 42 امتیاز به دست آورد که بی سابقه بود ولی به هرحال امکانات نساجی با ذوب‌آهن قابل مقایسه نبود.

پــس شـمــا هــم امـکــانــات کــه بــاشــد، مــی‌تـوانیـد کــارکـنـیـد. اسـتـیـل آذیـن کـه هـمـه جـور امـکـانـاتـی داشت.  ‌

در استیل‌آذین شرایط فرق می‌کرد. وقتی 12 امتیاز از تیم کـم کـردند دیگر هیچ انگیزه‌ای برای کسی باقی‌نماند والا مــا داشـتـیــم بــرای بــرگـشـتـن بـه لیـگ بـرتـر تـلاش می‌کردیم. امتیاز که کم شد، من هم استعفایم را به آقای هدایتی دادم و آمدم.  ‌

حـــالا فــکـــرمـــی‌کـنـیــد ذوب آهــن مــی‌تــوانــد بــه ســر‌و‌ســامــان بـرسـد و روزهـای خـوش گـذشـتـه را تکرارکند؟

الان فــقــــط و فــقــــط نــیـــاز هـســـت کـــه بـــه ذوب‌آهـــن آرامـش بـدهـیـم. بـایـد هـمـه تـلاش کـنند که تیم فوتبال در لـیـگ بـمـانـد بـعـد مـی‌شـود بـرای آینده برنامه‌ریزی کرد.

 

لینک خبر  : http://www.nesfejahan.net/cms4/editorial.asp?id=2089047528

۲ دیدگاه برای “سعید آذری در گفتگو با نصف جهان: قرار شود بیایم شرط دارم

 1. امیر عطابخش گفته:

  در زمان مدیریتی آقای آذری همه ارکان باشگاه چه اداری چه اجرایی برای موفقیت نام ذوب آهن با قلبشان کار می کردن.
  رفاقت و یکدلی در همه موج میزد.همه بچه های اداری ورزشی بودند و کار بلد.
  از صبح تا آخر شب همه شاد کار میکردند.
  اینها همه کارهای سعید آذری بود.
  با قلب کار کردن همه برای ذوب آهن و سعید آذری بود.
  نتیجه آن موفقیت همه تاکید میکنم همه تیمهای ورزشی ذوب آهن در تمامی عرصه ها بود و اینگونه بود که سعید آذری بهترین دوره مدریتی یک مدیر کاملا ورزشی و نه صرفا فوتبالی را در تاریخ ادوار ورزش اصفهان رقم زد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *